Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego horsemix.pl
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego horsemix.pl,
w szczególności:
1.2.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
1.2.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis internetowy horsemix.pl, zakaz
dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
1.2.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
1.2.4. tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
1.3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
Korzystanie z Serwisu internetowego horsemix.pl możliwe jest tylko po uprzednim złożeniu oświadczenia
woli dotyczącego akceptacji Regulaminu.
1.4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego horsemix.pl w formie umożliwiającej jego
pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Użytkownik. Regulamin może być w każdej chwili zapisany lub drukowany przez Użytkownika.
1.5. Nazwa Serwisu internetowego horsemix.pl, logo, jego szata graficzna oraz rozwiązania technologiczne,
jak i wszystkie prawa z nimi związane podlegają ochronie prawnej.
2. Definicje użyte w Regulaminie
2.1. Regulamin – treść przedmiotowego dokumentu wraz ze wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego
integralną część, który jest udostępniany na stronie Serwisu internetowego horsemix.pl.
2.2. Serwis internetowy horsemix.pl lub Serwis – strona internetowa wraz ze zbiorem miniatur lub linków
umieszczonych pod adresem internetowym serwisu www.horsemix.pl w szczególności do takich portali jak
Facebook, Instagram, WordPress, lub do innych adresów Administratora Serwisu, zawierający:
2.2.1. bazę ofert gotowych pasz oraz suplementów dla koni,
2.2.2. Konfigurator posiłków dla koni,
2.2.3. autorski blog,
2.2.4. usługa newsletteru,
2.2.5. dodatkowe funkcje i usługi dostępne w Serwisie internetowym horsemix.pl, których prawo
wprowadzania Administrator Serwisu ma prawo wprowadzić w związku z rozwojem Serwisu.
2.3. Administrator Serwisu– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest Szymon
Papież prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod firmą PIXEL Szymon Papież przy ul Łużyckiej 8, 59-950 Ruszów, NIP
6151995892, REGON 022312550, adres email kontakt@horsemix.pl nr telefonu 693930405.
2.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
2.6. Użytkownik – wszyscy użytkownicy Serwisu, zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i Użytkownik
niezarejestrowany.
2.7. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie, poprzez uzyskanie indywidualnego loginu
i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika. Użytkownik zarejestrowany ma prawo
korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.
2.8. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, która nie dokonała rejestracji w Serwisie. Użytkownik niezarejestrowany może
zawierać Umowy sprzedaży produktów, otrzymywać newsletter.
2.9. Umowa–Umowa sprzedaży produktów, na podstawie której Użytkownik nabywa produkty czyli pasze dla
koni, suplementy i inne rzeczy związane powyższą tematyką oraz skomponowane przez siebie posiłki dla
koni i ich ilość według własnego wyboru i wiedzy.
2.10. Mixbox - skomponowany posiłek przez Klienta z wybranych składników określonych w gramach i
kilogramach oraz na wybraną ilość dni.
3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu internetowego horsemix.pl
3.1. Korzystanie z Serwisu internetowego horsemix.pl wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących
wymagań dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania:
3.1.1. komputer osobisty lub telefon lub tablet oraz karta sieciowa lub modem umożliwiający dostęp do
Internetu,
3.1.2. przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza, przeglądarka Edge, Firefox, Chrome, Safari w wersji
najnowszej dostępnej lub o jedno wydanie starszej, przeglądarka Opera w wersji najnowszej (dla wersji
desktopowej) albo wbudowana przeglądarka w system Android 4.0 lub nowszy lub Safari w systemie iOS 7+
lub nowszym (dla wersji mobilnej)
3.1.3. ekran o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli (dla wersji desktopowej) lub urządzenie z ekranem
o rozdzielczości minimum 360×640 pikseli (dla wersji mobilnej),
3.1.4. włączona obsługa Cookies i skryptów.
4. Rejestracja użytkownika
4.1. Rejestracja polega na:
4.1.1. założeniu Konta Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail i Hasła oraz akceptacji Regulaminu, a
następnie potwierdzeniu adresu e-mail przy pomocy przesłanego linku aktywacyjnego,
4.1.2. uzupełnieniu wymaganych danych po prawidłowym zalogowaniu.
4.2. Użytkownik ma zakaz umieszczania w Serwisie internetowym horsemix.pl treści o charakterze
bezprawnym. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza zakaz wynikający z niniejszego punktu,
Administrator Serwisu ma prawo odmówić Rejestracji Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika oraz
usunąć umieszczone przez Użytkownika treści.
4.3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane w trakcie Rejestracji są prawdziwe i pełne.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek podania przez niego
niepełnych lub nieprawdziwych danych.
4.4. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Serwisu o każdej
zmianie danych, podanych w trakcie Rejestracji.
4.5. W celu Rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy w
przypadku Przedsiębiorcy, adres email (Login), Hasło, adres zamieszkania. Jeżeli Użytkownik chce
wykorzystywać Konto Użytkownika do zawierania Umów obligatoryjnie musi podać także adres
zamieszkania (adres i siedzibę firmy w przypadku Przedsiębiorcy) i adres dostawy jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania i adres firmy. Przedsiębiorca, który chce otrzymać fakturę VAT musi podać także numer NIP.
Są to dane konieczne w celu Rejestracji i zawarcia Umowy.
4.6 Opcjonalnie Użytkownik może być proszony o wskazanie następujących danych: numer PESEL; są one
zbierane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu rozwoju sprzedaży oraz udoskonalenia
funkcjonalności Serwisu.
4.7..Z pełnej wersji serwisu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani, po prawidłowym
wpisaniu Loginu i Hasła. Wyłączną odpowiedzialność za skutki wynikłe z samodzielnego ujawnienia Loginu i
Hasła osobom nieupoważnionym ponosi Użytkownik.
4.8. W przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu Administrator Serwisu uprawniony jest do
tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika albo do jego całościowego usunięcia.
4.9. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto co jest równoważne z usunięciem z Serwisu
Konta Użytkownika.
4.10. Każdy Użytkownik może niezależnie od Rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną od Serwisu internetowego horsemix.pl i/lub jego partnerów handlowych.
5. Zawarcie Umowy
5.1. Serwis internetowy horsemix.pl w swojej ofercie zawiera bazę produktów przeznaczonych na sprzedaż.
Administrator Serwisu nie jest właścicielem produktów, jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Podmiot
posiadający prawa do danego produktu i za niego odpowiedzialny jest każdorazowo wskazany w opisie
produktu.
5.2. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę internetową horsemix.pl dokonać wyboru gotowych
produktów lub skomponować własne posiłki oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.
5.3. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka w
Serwisie internetowym horsemix.pl.
5.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Kupuję i płacę” – Użytkownik ma
możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktów. W tym celu należy
kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu
internetowego horsemix.pl.
5.5. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie
złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawiera informacje dotyczące:
5.6.1. przedmiotu zamówienia,
5.6.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz
dodatkowych kosztów (jeśli występują),
5.6.3. wybranej metody płatności,
5.6.4. wybranego sposobu dostawy,
5.6.5. w przypadku wyboru opcji dodatkowych lub indywidualnych ustaleń – również szacowanego czasu
realizacji zamówienia.
5.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Kupuję i płacę”.
5.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres
email zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
5.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której
mowa powyżej.
5.10. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.11. Do zawarcia Umowy nie jest konieczna Rejestracja.
6. Płatność
6.1. Ceny towarów podawane w Serwisie internetowym horsemix.pl są cenami w złotych polskich i zawierają
wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym horsemix.pl nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach, podane w Serwisie
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6.3. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy towaru ewentualnie
cena za opcje dodatkowe wybrane przez Użytkownika.
6.4. Koszt dostawy towaru ponosi w całości Użytkownik w wysokości stosownej do wybranego w trakcie
składania zamówienia sposobu dostarczenia towaru oraz jego wagi. Informacja o możliwych sposobach
dostarczenia towaru oraz kosztach dostawy jest podawana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.
6.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Przy
czym produkty mogą być usuwane z koszyka Użytkownika w ciągu 1 godziny od ich umieszczenia przez
Użytkownika w koszyku, jeżeli Użytkownik nie podejmie dalszych kroków w celu zawarcia Umowy.
6.6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie
Serwisu internetowego horsemix.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Serwisu internetowego
horsemix.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Serwisu internetowego
horsemix.pl (na podstawie odrębnych regulaminów) bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie
powyższe nie ma wpływu na ceny produktów i usług dodatkowych w zamówieniach złożonych przed
wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.7. Użytkownik ma możliwość uiszczenia płatności na rachunek bankowy Administratora Serwisu widniejący
w zakładce „KONTAKT” w następujących formach:
6.7.1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Administratora Serwisu,
6.7.2. payu,
6.7.3. płatnością za pobraniem,
7. Realizacja zamówienia
7.1. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu ceny za zamówiony produkt, opcje dodatkowe i
dostawę na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas oczekiwania na dostawę poszczególnych produktów
może być różnych i jest zależny od stanów magazynowych Sprzedawcy i Producentów. Realizacja
zamówienia może ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub
wybrania opcji dodatkowych.
7.2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał
Kupujący:
7.2.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
7.2.2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
7.2.3. wysyłka zagraniczna – wymaga indywidualnych ustaleń.
7.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych w
zakładce „KONTAKT”. W tym czasie Administrator Serwisu może kontaktować się z Użytkownikami w formie
telefonicznej lub mailowej w przypadku konieczności sprecyzowania Zamówienia.
7.4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszt oraz sposób dostarczenia
Zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej uzależniony jest od kraju, do którego towar ma być
wysłany i może wymagać indywidualnych uzgodnień.
7.5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Konsumenta w chwili
dostarczenia mu przesyłki przez przewoźnika, chyba że Użytkownik sam wskazał osobę odpowiedzialną za
doręczenie mu produktu. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu
przechodzą na Użytkownika w momencie wydania produktu przewoźnikowi. Ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia produktu przechodzą na Przedsiębiorcę w chwili wydania produktu przewoźnikowi.
7.6. Zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki w obecności przewoźnika w chwili doręczania przesyłki
zawierającej produkt.
8. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
8.1. Administrator Serwisu jest zobowiązany do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i
prawnych.
8.2. W przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną i prawną, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na
zasadach oraz w terminach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z
2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
8.3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z Opisem, Umową lub Regulaminem. W szczególności
produkt jest niezgodny z Opisem, Umową lub Regulaminem jeżeli:
8.3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
8.3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Administrator Serwisu zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór,
8.3.3. nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Administratora Serwisu przy zawarciu
Umowy, a Administrator Serwisu nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
8.3.4. została Użytkownikowi wydana w sposób niezupełny.
8.4. Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili
wydania produktu Użytkownikowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej
chwili.
8.5. Produkt ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby
trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktu wynika z decyzji lub
orzeczenia właściwego organu.
9. Reklamacje
9.1. Jeżeli produkt ma wadę, Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od Umowy, przy czym w takim przypadku Administrator Serwisu może niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Użytkownika wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak
produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu albo Administrator Serwisu nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie
nie stosuje się i Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy.
9.2. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Użytkownik będący
Konsumentem zamiast zaproponowanego przez Administratora Serwisu usunięcia wady może żądać
wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu, żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora
Serwisu.
9.3. Administrator Serwisu może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez
Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych
kosztów.
9.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Administratora Serwisu lub adres email
wskazane w zakładce KONTAKT.
9.5. W reklamacji Użytkownik powinien co najmniej zawrzeć numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy,
zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację takie jak imię, nazwisko
adres kontaktowy oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru. Do reklamowanego produktu zaleca
się dołączyć dowód zakupu produktu lub jego kopię w celu rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek ich brak nie
wstrzymuje procesu reklamacyjnego. W przypadku reklamacji nie zawierającej wszystkich danych
potrzebnych do jej rozpoznania Administrator Serwisu może zwracać się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
9.6. Po otrzymaniu reklamacji Administrator Serwisu niezwłocznie przekazuje reklamację podmiotowi
odpowiedzialnemu za produkt, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Administratora Serwisu reklamacji, o czym Użytkownik
zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika
albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Użytkownika.
9.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji w sposób inny niż obniżenie ceny Użytkownik, który wykonuje
uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres Administratora Serwisu
wskazany w zakładce KONTAKT. Koszty związane z odesłaniem przez Użytkownika reklamowanego
produktu Administrator Serwisu zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9.8. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji produktów stosuje się odpowiednio do reklamacji
pozostałych usług Serwisu.
9.9. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca zostaje wyłączona odpowiedzialność
Administratora Serwisu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
10. Odstąpienie od Umowy
10.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy (tj. zrezygnować z Produktu zakupionego w Serwisie) bez
podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta
lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
10.2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie nie przysługuje Przedsiębiorcy.
10.3. Administrator Serwisu ma prawo rozszerzyć uprawnienie dotyczące odstąpienia od Umowy poprzez
wydłużenie okresu w jakim Użytkownik może prawo to realizować bądź poprzez przyznanie go także
Przedsiębiorcom w ramach akcji promocyjnych objętych odrębnymi regulaminami.
10.4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien wyznaczonym w pkt 11.1.
terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, kierując je na adres tradycyjny lub mailowy
wskazany w zakładce KONTAKT,
10.5. Konsument może skorzystać z formularza wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.6. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem
terminu wskazanego w pkt 11.1. na wskazany w punkcie 11.4. adres.
10.7. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta:
10.7.1. w razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Umowa
uważana jest za niezawartą. W przypadku kiedy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zanim Administrator Serwisu potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać,
10.7.2. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany w punkcie 11.4. adres,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu
wystarczy nadanie przesyłki przed upływem tego terminu,
10.7.3. Konsument ponosi koszty zwrotu zwracanego Produktu. Konsument zobowiązuje się do zwrotu
Produktu w stanie nienaruszonym, nadającym się do dalszej sprzedaży. Konsument odpowiada tylko za
zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,
10.7.4. zwrotu Produktu należy dokonać w stanie niezmienionym wraz ze wszystkimi dokumentami
dołączonymi do towaru, a także w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu,
10.7.5. zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, celem
uniknięcia uszkodzeń w trakcie jego transportu,
10.7.6. Administrator Serwisu zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi uiszczoną przez
Konsumenta cenę za Produkt wraz z kosztami dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu w Serwisie),
10.7.7. Administrator Serwisu dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył
Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Administratorowi Serwisu
przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
10.7.8. W skutek odstąpienia od Umowy Konsument traci prawo wykorzystania Produktu w całości oraz w
jakiejkolwiek części.
10.8. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
10.9. Towary ulegające szybkiemu zepsuciu, stworzone na indywidualne zamówienie (skomponowane
mieszanki musli, traw, suszonych warzyw, owoców i ciastek) lub które z uwagi na ich charakter nie mogą
zostać zwrócone, nie podlegają zwrotowi.
11. Zasady odpowiedzialności
11.1. Podmiotem, który jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Produktu jest producent lub biuro
dystrybucji, które jest twórcą Produktu znajdującego się w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie
internetowym horsemix.pl.
11.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest
spowodowane okolicznościami, na które Administrator Serwisu nie miał wpływu mimo zachowania należytej
staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług może zostać zawieszone
na okres równy okresowi działania siły wyższej, ewentualnie także usunięcia jej skutków.
11.3. Serwis internetowy horsemix.pl jest chroniony prawami autorskimi ich twórców. Wszelkie kopiowanie,
rozpowszechnianie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści,
grafiki zdjęć i innych składowych Serwisu internetowego horsemix.pl jest surowo zabronione, chyba że takie
korzystanie odbywa się w ramach dozwolonego użytku określonego przepisami prawa autorskiego.
12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
12.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń m.in. z:
12.1.1.mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
12.1.2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
12.1.3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
13. Ochrona danych osobowych i polityka cookies
13.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, podanych w trakcie Rejestracji, w związku z
zawarciem Umowy, wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz innych danych dobrowolnie
przekazanych przez Użytkowników jest Szymon Papież prowadzący działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą PIXEL Szymon Papież
przy ul Łużyckiej 8, 59-950 Ruszów, NIP 6151995892, REGON 022312550, adres email
kontakt@horsemix.pl nr telefonu 693930405.
13.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale
niezbędne w celu zawarcia Umowy, założenia Konta Użytkownika lub korzystania z innych usług na
zasadach określonych w Regulaminie.
13.3. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji
handlowych na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej.
13.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz aktami prawnymi
wykonawczymi do wyżej wymienionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
13.5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, a
także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu
świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć uprzednio
wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych celów, przy czym cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, w
przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed realizacją Umowy, złożenie takiego
oświadczenia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
13.6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania Umowy, do czasu usunięcia
Konta Użytkownika, rozpoznania reklamacji, bądź przez czas korzystania przez Użytkownika z innych usług
Administratora Serwisu, a po ich zakończeniu do czasu zakończenia czynności związanych z rozliczeniem i
upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu.
13.7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa
13.8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrona danych osobowych oraz informacja o plikach „cookies”
znajduje się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.
14. Zmiana Regulaminu
14.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych
przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
14.1.1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ, sąd, trybunał bądź inną uprawnioną
instytucję orzeczenia, decyzji, rekomendacji, zaleceń albo interpretacji mających wpływ na usługi
świadczone na podstawie Regulaminu,
14.1.2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i zapobiegania nadużyciom,
14.1.3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Użytkownika,
14.1.4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Serwisu,
14.1.5. możliwości zaoferowania Użytkownikowi korzystniejszych warunków korzystania z usług Serwisu.
14.2. Administrator Serwisu powiadamia o zmianach Regulaminu co najmniej na 1 miesiąc przed
planowanym terminem zmiany poprzez udostępnienie w Serwisie zmienionego Regulaminu wraz z
odpowiednim ogłoszeniem o zmianach oraz rozesłanie Użytkownikom wyżej wymienionych informacji na
adresy email, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie
wymagało od Administratora Serwisu wprowadzenia zmian w krótszym terminie.
14.3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z usług
Serwisu. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres tradycyjny lub adres email Administratora
Serwisu wskazany w zakładce KONTAKT.
15. Postanowienia końcowe
15.1. W przypadku ewentualnego sporu sądowego z Użytkownikiem nie będącym Konsumentem sądem
właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
15.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2017 r. poz.683 z późn. zm).
15.3. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy.
15.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………..
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz Odstąpienia od Umowy
……………….(miejscowość), -……………….(data)
Imię i nazwisko Konsumenta
Numer telefonu/faxu, e-mail
Adres do korespondencji
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) usługi (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia Umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………….
Nazwa Projektu/ usług dodatkowych………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta.………………………………………………………. .
Adres konsumenta. ……………………..……………………………………………………. .
Opcjonalnie mogą Państwo wskazać przyczyny odstąpienia od Umowy lub inne uwagi związane z realizacją
Umowy ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………….
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe

IMIE I NAZWISKO
ADRES E-MAIL
WIADOMOŚĆ

Wyślij wiadomość

Często zadawane pytania

  • Czym jest Mixbox?

    Mixbox to nic innego jak „zmiksowane pudełko” pasz i suplementów, które sam wybierasz i komponujesz. W naszym mikserze możesz znaleźć produkty renomowanych firm, a także zdecydować o ilości posiłków i ich składników w gramach oraz liczbie dni.

  • Dlaczego warto skomponować własny jadłospis? Przecież mogę kupić zwykłe worki z paszami...

    Jak wiemy, każda pasza wystarcza na inną ilość dni, często jedna się kończy, gdy drugiej mamy jeszcze w dużym zapasie. Ciągle musimy pamiętać o domawianiu jedzenia. Mixboxy ułatwiają nam życie, komponując jadłospis np. na 30, 60 lub naw et 90 dni, mamy pewność, że przez ten czas niczego nam nie zabraknie i możemy poświęcić więcej uwagi naszym podopiecz nym i nie martwić się o przygotowywanie posiłków.

  • Jak to działa? Jak mogę mixować i co mogę mixować?

    Na stronie głównej wchodzisz w zakładkę WŁASNY MIX. Wybierasz posiłek i wpisujesz jego ilość (na ile dni ma zostać przygotowany), możesz nadać nazwę np.Śniadanie dla Frugo, Obiad dla Grecji czy Kolacja dla (Tu wpisz imię swojego konia). W ten sposób jeżeli posiadasz więcej niż jednego konia będzie Ci łatwiej skomponować posiłki dla każdego z nich. Następnie dodajesz wybrane pasze, sieczki, mesze, suplementy i dodatki. Dla ułatwienia zostały one podzielone na kategorie. W mikserze możesz wybrać również ilość danego składniku. Skomponowane posiłki można duplikować i edytować, tak żeby łatwiej było komponować większe ilości.

Dane kontaktowe

Szymon Papież PIXEL Ruszów
ul. Łużyczka 8, 59-950 Węgliniec
Adres e-mail: kontakt@horsemix.pl
Numer telefonu:+48 693 930 405

Logowanie do konta

Zarejestruj konto